1. Công nghệ triệt lông Dior Laser của INMODE

2. Công nghệ triệt lông INMODE

3. Công nghệ trẻ hóa vùng kín Action II Petite Lady

4. High Intensity Focused Ultrasound HIFU Demonstration 

 

5. Phẫu thuật thế hệ thứ 3

6. Test độ xuyên sâu năng lượng trên miếng thịt bò D4

8. Video 3 test độ xuyên sâu năng lượng 1 M7 D4

9. Doublo Mô hình tác động công nghệ HIFU